Blogia
mosicayparolas

SAN LORIÉN 2006

SAN LORIÉN 2006

A consellera Ana Giménez publica en o programa ofizial d'as fiestas de Uesca iste emotibo articlo:

Balcón d'a memoria: alcordanzas d'un balcón de Padre Uesca

Tasamén mos plegaban os güellos por denzima d'as rexas de forcha d'o barandau. Bels diyas antis, ya beyébanos bandiar-se a bandera en a catedral. Puesto prebilechiato: no yera solamén un balcón de Padre Uesca, yera o balcón de Uesca en ixos años d'os primers setanta. 0 codete nunziadero mos alteraba, esmachinábanos á mesaches e mesachas en o cobalto d'a ziudá, de blanco e berde, escoscatos como sols. Chilos, risos, silenzios en a solemnidá d'a prozesión d'o santo, bocas ubiertas bataleras debán d'os fuegos artifizials... Más de trenta añadas dimpués, encara siento recosiros d'ixe balcón.

As ulorías d'o diya 9 dispertarán en yo ixa parti d'a nineza que remane, amagata, en o balcón d'a memoria, me lebarán enta ixos diyas de goyo e ilusión en os que t'aconortabas pensando que luego plegarba o diya en o que tamién podeses pasar a nuei en a peña de guardia. Dentre os míos mitos laurentinos, conquerión un puesto d'onor os peñistas que se paseyaban con o reloch dispertador en a pocha e a manta en o güembro. Contábanos os que pasaban por a carrera antis de zenar, e continábanos a cuenta dimpués, cuan salíbanos de nueis con a fresca.

Atro d'os ricuerdos que se refirma en o balcón de cuan en bez ye a salida d'os toros. Remero más que más una ocasión en a que os peñistas marchaban en catafila como si benisen de bel entierro: con as pancartas doblatas, belas prenditas en a man y en silenzio. Belorio por as carreras yera señal d'una mala tardi de toros, d'a mesma traza que estrapaluzio a tutiplén en yera d'una tardi memorable. En iste zaguer caso, trobar a coda u as orellas d'o toro en mans de bel peñista afortunau alquiriba ta nusatros un sendito espezial.

Suposo que muitos de busatros, oszenses e foranos, alzarez ricuerdos como istos que rezento yo, mesmo más fundos u entrañables, e por ixo m'aganarba aprobeitar a mía boz ta fer sentir a buestra.

Ista pachina quiere estar igual como ro balcón que remero en istas línias: una puerta ubierta que combida a espleitar de Uesca e d'a suya chen. E la escribo en aragonés porque ye una luenga que aspera que no le se zarre o balcón. Os balcons tancatos son a imachen más fiera e trista d'una casa.

0 de casa nuestra, a biella casa d'a fabla, encara contina ubierto, e quiero creyer-me que asinas continará estando muitas añadas. No ye custión de zarrar iste ta ubrir-ne atros. Anque biengan furas aireras que menazen con esboldregar a casa, o balcón no reblará, os suyos alazez son zereños e no ferán caso d'as lucanas que se'n son ubiertas en a falsa. ¡Entalto San Lorién! ¡Entalto Uesca!

ANA GIMÉNEZ BETRÁN

http://www.consello.org/

0 comentarios