Blogia
mosicayparolas

XI Premio de poesía en Aragonés "Ana Abarca de Bolea

XI Premio de poesía en Aragonés "Ana Abarca de Bolea"


O Consello d'a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d'a XI edizión d'o premio "Ana Abarca de Bolea" ta libros de poesía en aragonés, correspondién á l'añada 2006,

Os treballos consistirán en un libro inedito de poemas escritos en aragonés.
Se presentarán tres copias d'os treballos, feitos á maquina u en ordinador, á dople espazio e á una sola cara, e con una amplaria d'entre 600 e 1200 bersos.
Os treballos lebarán un tetulo e un lema, os cuals se cuaternarán en una carpeta postal zarrata, drento d'a que se meterán o nombre e dos apellidos e l'adreza de l'autor/a, asinas como lo lugar e calendata de naxenzia e a profesión u quefers.

Os treballos s'endrezarán por correyo zertificato ta: Consello d'a Fabla Aragonesa, XI Premio "Ana Abarca de Bolea" (2006), trestallo postal 147, 22080 Uesca, antis d'o 30 de setiembre de 2006.

0 comentarios